Διαδικασίες ISO

Ι. Διαδικασίες ISO

Στο πλαίσιο πιστοποίησης της ΜΕΘ κατά ISO 9001:2008, στο τμήμα υπάρχουν γραπτές διαδικασίες οι οποίες έχουν οριστεί από την Ομάδα Ποιότητας και χωρίζονται σε Γενικές και Ειδικές. Κάθε χρόνο οι παρακάτω διαδικασίες ελέγχονται και αλλάζουν με στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 1. Έλεγχος Εγγράφων
 2. Έλεγχος Αρχείων
 3. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Διαχείριση μη Συμμορφώσεων, Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 5. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 6. Ανασκόπηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 7. Αντικειμενικοί Σκοποί και Δείκτες Ποιότητας – Στατιστική Παρακολούθηση
 8. Ικανοποίηση Ενδιαφερόμενων Μερών
 9. Διενέργεια Προμηθειών

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 1. Ενημέρωση Συνοδών
 2. Διαχείριση Αιτημάτων για Εισαγωγή Ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 3. Εισαγωγή Ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 4. Περίθαλψη Ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 5. Μεταφορά Ασθενών εκτός Μονάδας για διενέργεια εξετάσεων
 6. Έξοδος Ασθενούς από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 7. Διαχείριση Θανάτου Ασθενούς
 8. Διαχείριση Εξοπλισμού Μονάδας
 9. Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού, Φαρμάκων και Λοιπών Ειδών από τη Μονάδα
 10. Καθαρισμός / Απολύμανση Χώρων της ΜΕΘ
 11. Καθαρισμός / Αποστείρωση Υλικών
 12. Υγιεινή Προσωπικού
 13. Ασφάλεια Εγκαταστάσεων – Διαχείριση Κρίσεων
 14. Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Συνθηκών

ΙΙ. Ιατρικά και Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα

Στη ΜΕΘ επίσης υπάρχουν τα παρακάτω 20 Ιατρικά – Νοσηλευτικά πρωτόκολλα τα οποία κάθε χρόνο ελέγχονται από την Ομάδα Ποιότητας και επικαιροποιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και τα πρότυπα.

 1. Πρώιμη αντιμετώπιση σοβαρής σήψης/σηπτικής καταπληξίας
 2. Πρωτόκολλο χορήγησης ινσουλίνης
 3. Πρόληψη γαστρικών ελκών από Stress
 4. Πρωτόκολλο εισαγωγής και παρακολούθησης κεντρικού φλεβικού καθετήρα
 5. Πρωτόκολλο εισαγωγής και φροντίδας αρτηριακής γραμμής
 6. Πρωτόκολλο εισαγωγής και φροντίδας ουροκαθετήρα
 7. Νοσηλευτική φροντίδα επιπολής και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης (DVT)
 8. Πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων
 9. Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων στη ΜΕΘ
 10. Αποδέσμευση από του αναπνευστήρα (Weaning)
 11. Υγιεινή χεριών
 12. Πρωτόκολλο πρόληψης πνευμονίας σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα (VAP)
 13. Τοποθέτηση και παρακολούθηση συνεχούς αιμοδιαδιήθησης (CVVH)
 14. Καταστολή και αναλγησία στη ΜΕΘ
 15. Πρωτόκολλο βρογχοσκόπησης στη ΜΕΘ
 16. Πρωτόκολλο Στοματικής Υγιεινής
 17. Πρωτόκολλο αναρρόφησης
 18. Πρωτόκολλο κινητοποίησης ασθενών στη ΜΕΘ
 19. Διαγνωστικά κριτήρια παραληρήματος (Delirium)
 20. Πρωτόκολλο εντερικής σίτισης