Κλινικό έργο της ΜΕΘ

Κλινικό έργο της ΜΕΘ 1992-2014
Η λειτουργία τη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 1992 με τέσσερα (4) κρεβάτια που σύντομα αυξήθηκαν σε εννέα(9). Έκτατε το τμήμα λειτουργεί συνεχώς μέχρι σήμερα με τα εννέα (9) αυτά κρεβάτια.

Ήδη από την έναρξη λειτουργίας, στο αρχείο του τμήματος τηρούνται στοιχεία δραστηριότητας τα οποία, με την πάροδο των ετών, εμπλουτίζονται κατά τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Ακολουθούν σε διαγράμματα οι βασικές παράμετροι του κλινικού έργου από το έτος έναρξης της καταγραφής τους. Τα στοιχεία τηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια της καταγραφής.

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Διάγραμμα 3

Διάγραμμα 4

Η βαρύτητα κάθε άσθενούς κατα την ημέρα εισαγωγής του στη ΜΕΘ υπολογίζεται με βάση το σύστημα APACHE II (Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation). Το διάγραμμα απεικονίζει το μέσο όρο της βαθμολογίας βαρύτητας όλων των νοσηλευθέντων ασθενών κατά το αντίστοιχο έτος.

Διάγραμμα 5

Διάγραμμα 6

Στα δύο επόμενα διαγράμματα 7 και 8 απεικονίζονται η θνητότητα εντός ΜΕΘ και η σταθμισμένη θνητότητα (SMR, Standardized mortality ratio). H SMR παριστά το λόγο της μετρουμένης θνητότητας εντός ΜΕΘ προς την προβλεπόμενη από το σύστημα εκτίμηση της θνητότητας.

Διάγραμμα 7

Διάγραμμα 8

Διάγραμμα 9

Στο διάγραμμα απεικονίζεται τμήμα της καθημερινής ταξινόμησης όλων των νοσηλευόμενων ασθενών σε τρία επίπεδα φροντίδας (ελαφρά, μεσαία και βαρειά περιστατικά). Η ταξινόμηση στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στην πολυπλοκότητα της φροντίδας, την εξάρτηση απο μηχανική υποστήριξη και την ανάγκη εντατικής θεραπείας ή απλής παρακολούθησης. Στο ίδιο σύστημα καθημερινά καταγράφονται οι κενές κλίνες και υπολογίζεται η πληρότητα του τμήματος.Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται σε πολλές ευρωπαικές ΜΕΘ και συνιστάται ως εργαλείο ταξινόμησης πολλαπλών χρήσεων από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας.

Τα κριτήρια ταξινόμησης ανά επίπεδο φροντίδας είναι (Intensive Care Foundation):

Επίπεδο ΙΙΙ (βαρειά περιστατικά):
Πολλαπλή ανεπάρκεια, τουλάχιστον δύο ζωτικών οργάνων/συστημάτων με ανάγκη φαρμακευτικής ή μηχανικής υποστήριξης αυτών

Επίπεδο ΙΙ (μεσαίας βαρύτητας περιστατικά):
Παρακολούθηση και υποστήριξη με φάρμακα ή συσκευές ενός ζωτικού οργάνου/συστήματος

Επίπεδο Ι (ελαφρά περιστατικά):
Ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης ή ελάσσονας υποστήριξης με φάρμακα ή ουσίες. Πιθανό κίνδυνος εμφάνισης μιάς ανεπάρκειας ζωτικού οργάνου

Διάγραμμα 10

Στο ιστόγραμμα απεικονίζεται η κατανομή όλων των περιστατικών ανά επίπεδο φροντίδας (ελαφρά, μεσαία και βαρειά περιστατικά) όπως και το ποσοστό των κενών κλινών.